Tietosuojaseloste

Päivitetty 20.5.2018

 

Rekisteritiedot

 

1 Rekisterin nimi

Somenatiivi Oy asiakasrekisteri

 

2 Rekisterin pitäjä

Somenatiivi Oy, Rautatienkatu 31, 90100 Oulu

 

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Lasse Lind, Rautatienkatu 31, 90100 Oulu, lasse@somenatiivi.fi

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Somenatiivin asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Somenatiivin ja toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Asiakkailla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Somenatiivin välillä.

 

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

 

5a Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaiden yksilöintitiedot

nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Asiakkaan ostamat ja/tai tilaamat palvelut

Maksureskontra

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

 

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Somenatiivin ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

 

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

 

Excel

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakas itse

 

7 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaaminen

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A. Manuaalinen aineisto

 

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Somenatiivin henkilökunnalla.

 

B. Sähköinen aineisto

 

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

 

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

 

9 Tarkastusoikeus

 

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen lasse@somenatiivi.fi.

 

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

 

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen lasse@somenatiivi.fi.